VÄLKOMMEN TILL CITROËN KONTAKTTJÄNST FÖR PERSONUPPGIFTER

Din personliga integritet är viktig för oss och vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter och för att efterleva tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och praxis som gäller på området t ex Dataskyddsförordningen (”GDPR”) (EU 2016/679). Som privatperson, vars personuppgifter behandlas av oss, har du ett antal lagstadgade rättigheter som du med vissa begränsningar, har rätt att utöva. På denna sida har vi gjort det enkelt för dig att komma i kontakt med oss när det gäller utövandet av någon av dina lagstadgade rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Mer information om hur vi och våra samarbetspartners behandlar personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy Länk till http://www.citroen.se/villkor.html

Rätten att bli ”bortglömd”

Du kan med vissa begränsningar begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
- Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
- Du invänder mot behandling för direktmarknadsförings­ändamål.
- Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.

Rätt till registerutdrag

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag.

Rätta felaktiga uppgifter

Du kan närsomhelst be oss att rätta felaktiga uppgifter som vi behandlar eller komplettera ofullständiga uppgifter, t.ex. adressuppgifter, telefonnummer etc.

Övriga ärenden

Utöver de rättigheter som nämns ovan har du som registrerad även rätt att invända mot viss behandling från vår sida, rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att under vissa förutsättningar begära förflyttning av dina personuppgifter (s.k. dataportabilitet). Klicka här om ditt ärende gäller något av ovanstående eller om du har andra frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter.